เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ แก่นจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ยศวัฒน์ คำภูอุตสาหกรรม
3นาย แสงศร โสภารักษ์อุตสาหกรรม
4นาง ไสว ระดมบุญอุตสาหกรรม
5นาย พุฒิพงษ์ วรกิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุชนาฎ ศรีลาราชปวช.
2นางสาว เสาวภา ศรีผูยปวช.
3นางสาว ปวีณา บาดดีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าโดยนำข้อมูลที่ได้ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น และแสดงข้อมูลบนมือถือมาช่วยในการควบคุมให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นการลดสภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นโดยที่ค่าของอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดเวลาในการดูแลเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และสามารถสั่งรดน้ำต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ
ลดเวลาในการดูแลเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และสามารถสั่งรดน้ำต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ