น้ำพริกถิ่นอีสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พาวินี แก้วก่องพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุภากร วังวิสัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุรศักดิ์ แพ่งศรีสารสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกราช ปัญญารสปวช.
2นางสาว ศรัญญา จูมศรีราชปวช.
3นางสาว นิติญา คำภูษาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกถิ่นอีสาน เพื่อพัฒนาสูตรของน้ำพริกให้แปลกใหม่ และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำพริกถิ่นอีสาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ น้ำพริกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงที่สุดอันดับ 1 คือน้ำพริกผักเครื่องเคียงที่มีการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.74 ) อันดับที่ 2 น้ำพริกเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรมาเป็นอาหาร (xˉ = 4.68) ส่วนลำดับสุดท้ายที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การตั้งราคาของน้ำพริก คือ (xˉ = 4.16 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. น้ำพริกสูตรสำเร็จรูป
2. มีหลายสูตร หลายรสชาติให้เลือก
3. มีผักอบแห้งที่อุดมไปด้วยสมุนไพรหลายชนิด
1. ใช้บริโภค
2. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมได้