เครื่องดูดฝุ่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์จากท่อpvc เรื่อง เครื่องดูดฝุ่นจัดทำจากท่อpvcมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าสามารถใช้งานจริงได้ และช่วยลดปริมาณขยะ ที่มีมลพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกทั้งยิ่งเป็นการนำท่อpvcมาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มคุณค่าในสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น โดยอาศัยความคิดริเริ่มที่จะลดปริมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งคณะผู้จัดทำจึงได้นำท่อpvcและอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ประโยชน์มาสร้างสิ่งประดิษฐ์มาทำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ท่อpvcนำหนักเบาพกพาได้ง่ายใช้มอเตอร์เป็นแกนกลางในการหมุนใบพัด
ทำมาจากท่อpvcเหลือใช้ พกพาได้ง่าย เลื่อนที่ได้ง่าย จึงจำทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นจากท่อpvcสามารถดูดฝุ่นได้และเกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรรพต วันทองเกษตรกรรม
2นาย มิตร พุดซ้อนเกษตรกรรม
3นาย ประเสริฐ ทับอุ่นเกษตรกรรม
4นาย มานิตย์ จันทวงศ์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ แกมนิลปวช.
2นาย เผด็จ โต๊ะพานปวช.