โคมไฟตั้งโต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบลเกษตรกรรม
2นางสาว ปิ่นมณี รูปสูงเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกฤต สินทาปวส.
2นางสาว เนตรนภา ผิวนวนปวส.
3นาย รัฐศาสตร์ อินพรหมปวส.
4นาย สุรเชษฐ์ ลาเศษปวส.
5นาย ณัฐพล ลุนมาปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมไฟตั้งโต๊ะ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยอาศัยแนวคิดศิลปะร่วมสมัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดอุดรธานีโดยยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ในการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องจักสานไม้ไผ่และเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ โดยอาศัยงานทางด้านหัตศิลป์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟตั้งโต๊ะ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเครื่องจักรสานไม้ไผ่และเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ในการประดิษฐ์เป็นโคมไฟ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม ให้แสงสว่างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดอุดรธานี
1.ใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม
2.ให้แสงสว่าง
3.เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุนชน