ประเภท :

บทคัดย่อ

ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะอลูมิเนียมที่บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ เมื่อบริโภคหมดแล้ว คนส่วนใหญ่จะนำมาทิ้งตามสถานที่ในชุมชนเมืองต่างๆกลายเป็นขยะสะสมในปริมาณมากขึ้นในชุมชน เมื่อขยะเหล่านี้ถูกเผาทำลายจะทำให้ก่อเกิดมลพิษในอากาศ วัสดุขวดพลาสติก กระป๋องโลหะอลูมิเนียมนี้เป็นวัสดุที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ แต่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักค่อนข้างถูก ถ้าต้องการจัดเก็บให้ได้ปริมาณเพียงพอเพื่อรอจำหน่ายนั้นจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องตัดเฉือนย่อยเศษพลาสติกและอะลูมิเนียมขึ้น เพื่อใช้ในการย่อยสลายเศษวัสดุดังกล่าวให้เล็กลง เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะเพิ่มปริมาณน้ำหนักของวัสดุต่อพื้นที่จัดเก็บที่รอจำหน่ายให้มีมากขึ้น สร้างรายได้ให้ผู้คนในชุมชนต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดย่อยวัสดุนี้ใช้ชุดใบมีดตัดเพลาคู่ มีขนาดความยาวแกนเพลา 24 cm ใบมีดทำจากเหล็กชุบผิวด้วยไซยาไนด์แข็งใช้ใบมีดตัดแกนละ 12 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบตัด 160 cm, ชุดต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า และชุดส่งกำลัง 2 ส่วน คือชุดสายพานส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังชุดเกียร์ทด ด้วยอัตราราทด 1.73 : 1และชุดเกียร์ทดไปยังเพลาใบมีด ด้วยอัตราทด 40:1 สามารถตัดย่อยวัสดุให้มีขนาดตามต้องการ มีประสิทธิภาพตัดย่อยขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียมโดยเฉลี่ย 15.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ 17.54 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ
ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มาจากขยะ 2.ลดพื้นที่กักเก็บเศษวัสดุ ที่รอนำไปจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุขสันต์ ตรีเหราอุตสาหกรรม
2นาย อารยะ คูหาสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย พิทักภูมิ สายบุญลีอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ บุญบรรดาลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเสก ติคำรัมย์ปวส.
2นาย ปริวัฒน์ ประดิษฐ์ปวส.
3นาย ทวีศักดิ์ หนูสนธิปวส.