รถสามล้อไฟฟ้าวิลแชร์ Travel v.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถาวร อินทะชัยอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมชัย ทองพุ่มอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ หมื่นจูมอุตสาหกรรม
4นาย ธนศักดิ์ แดนประโคมอุตสาหกรรม
5นาย นิวัติ พรหมส่วนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริวัฒน์ เชื้อตาพระปวช.
2นาย ปฏิวัติ นวนตาปวช.
3นาย ชวนากร อินทร์บำรุงปวช.
4นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณมงคลปวช.
5นาย เทวิทัศน์ ภูผาหลวงปวช.
6นาย นัฐปกรณ์ พลวงศาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากปัญหาการใช้งานของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ใช้รถวีลแชร์ ซึ่งหากมีความประสงค์หรือต้องการเดินทางในระยะใกล้ด้วยตนเอง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ นั่งวีลแชร์จะต้องออกแรงโดยใช้กำลังแขนอย่างต่อเนื่อง ตามระยะทางที่เดินทาง ทำให้เกิดความอ่อนหล้าของกล้ามเนื้อ การสร้างและพัฒนารถสามล้อไฟฟ้าวีลแชร์ Travel (V2) มีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน สะดวกต่อการบำรุงรักษา ราคาประหยัด ผู้จัดทำได้นำระบบการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนที่จากการทดสอบใช้งานจริง พบว่า ผู้พิการนั่งรถวีลแชร์ มีความพึงพอใจการใช้งาน รถสามล้อไฟฟ้าวีลแชร์ Travel (V2) อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ นั่งวิลแชร์ได้ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงและสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อไฟฟ้าวีลแชร์ Travel (V2) ขนาดเหมาะสมกับรถวีลแชร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เคลื่อนที่โดยใช้พลังงานไฟฟ้า
1. สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับคนพิการให้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง ได้
2. สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้