ชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระ ศรีมาบุตรอุตสาหกรรม
2นาย จำรัส ชนะสิงห์อุตสาหกรรม
3นาย ดนัย วิลากุลอุตสาหกรรม
4นาย ศิวะลักษณ์ คำพุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญณรงค์ ครุตบินปวส.
2นาย ศราวุธ โทตระกูลปวส.
3นาย กฤตเมธ อุทภูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์ เป็นการออกแบบและสร้างการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมปิด-เปิดไฟภายในบ้านโดยใช้ระบบสมาร์ทรีเลย์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสวิตช์ไฟฟ้าธรรมดากับเครื่องควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน พัฒนาระบบการสื่อสารของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากับเครือข่าย ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมปิด-เปิดไฟโดยใช้ระบบสมาร์ทรีเลย์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสวิตช์ไฟฟ้าธรรมดากับควบคุมระบบสมาร์ทรีเลย์พัฒนาระบบการสื่อสารของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากับเครือข่าย ได้ชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์ จำนวน 1 เครื่องเพื่อประเมินผลและเผยแพร่ผลงานชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์ ได้ศึกษาความพึงพอใจชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมปิด-เปิดไฟภายในบ้านโดยใช้ระบบสมาร์ทรีเลย์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสวิตช์ไฟฟ้าธรรมดากับเครื่องควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน พัฒนาระบบการสื่อสารของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากับเครือข่าย
1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมปิด-เปิดไฟโดยใช้ระบบสมาร์ทรีเลย์
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสวิตช์ไฟฟ้าธรรมดากับควบคุมระบบสมาร์ทรีเลย์
3. พัฒนาระบบการสื่อสารของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากับเครือข่าย
4. ชุดการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์ จำนวน 1 เครื่อง