เครื่องพ่นควันกำจัดยุงลายประจำครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย แววศรีอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร สีถาการอุตสาหกรรม
3นาย ฐิติพันธ์ พิมพ์ชายอุตสาหกรรม
4นาย อนุชิต มุงคุณการอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทกร ทดคุยปวส.
2นาย จิตรภาณุ ศิริปีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่อันตรายสำหรับโรคไข้เลือดออก การกลายพันธุ์ถือว่าเป็นปัญหาและเป็นงานสำคัญที่ข้าราชการทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่ทิ้งภาระไปให้กระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ จึงอยากมีส่วนร่วมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ โดยการกำจัดต้นตอของการเกิดไข้เลือดออก จึงได้คิดค้นเครื่องพ่นกำจัดยุงประจำครัวเรือนขึ้น เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้สามารถแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.ลดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
3.เครื่องมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
1.สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.ลดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
3.ประชาชนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคพ่นหมอกควันเพื่อ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประชาชนในตำบลมีความตระหนักได้