เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย วิทยา ปัญญาวงศ์อุตสาหกรรม
4นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงศ์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วงศพันธ์ เพิ่มพูลปวส.
2นาย อภินันท์ ตันกุลปวส.
3นาย พัชระ ตลับแก้วปวส.
4นาย ธนโชติ ไชยป๋านปวส.
5นาย ภูวดล ใหญ่วงค์ปวส.
6นาย จักรพงษ์ กันทะไชยปวส.
7นาย ธัญญาวุธ จอมภาปวส.
8นาย ชัชวาลย์ ขันคำปวส.
9นาย พัชรพล ทาทองปวส.
10นาย จักรภพ คร่องรับปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างเครื่องวัด Electrical Parameter ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุล (Unbalance Currents) จนทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าบางเฟสตกลงไป ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าชนิดสามเฟส เช่น มอเตอร์ ที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยอาศัยเซนเซอร์ PZEM 004T เป็นตัววัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าส่งมายังบอร์ด Arduino เพื่อคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน และทำการส่งข้อมูลมายังตัวรับข้อมูลผ่าน Module NRF24L01 เพื่อแสดงค่าพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงใน Data logger เพื่อดูข้อมูลเหล่านั้นย้อนหลัง และแสดงลงบนกราฟในโปรแกรม PLX-DAQ เพื่อให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งมายังตัวรับโดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้สวิทช์บอร์ด
ขณะอ่านค่า
2 สามารถจัดเก็บค่ากระแสและแรงดันในแต่ละช่วงเวลาและเรียกดูย้อนหลังได้
3 สามารถตัดโหลดออกจากระบบไฟฟ้าได้เมื่อเกิดการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้
1 วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าในที่คับแคบหรืออันตรายได้อย่างปลอดภัย
2 นำค่ากระแสและแรงดันที่วัดได้มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ
3 มีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน