หัตถเทียนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต วันโทคหกรรม
2ดร. นฤมล ดวงแสงสามัญ
3นาย ทิวัตถ์ วงศ์อุทุมคหกรรม
4นางสาว พัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจสามัญ
5นางสาว จันทร์จุฬา อินทวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธนา แก้วพิลึกปวช.
2นาย พงศธร ทวีรักษ์ปวช.
3นาย กิตติชัย แสงบุญปวช.
4นาย ยุทธนา พารุนัยปวส.
5นางสาว มัลลิกา เขียวรัมย์ปวส.
6นาย สุริยัน รมหิรัญปวส.
7นางสาว นิตยา สิงห์ลอยปวส.
8นาย ศตวรรษ ชาภักดีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ “หัตถเทียนธรรม”เป็นการศึกษาการขึ้นรูปและความคงทนของเทียนเก่าที่ได้จากเศษเทียนจากการทำเทียนพรรษาในท้องถิ่น มาประยุกต์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานหัตถกรรมจักสาน เน้นการนำมาขึ้นรูปทรงคงคุณค่าของลายเทียนโบราณของอุบลราชธานี (ลายก้านขด) เป็นลายเทียนโบราณ ลายพื้นฐานเทียนพรรษาให้คงรูปมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ผสานเข้ากับงานจักสานไม้ไผ้ที่ผ่านกระบวนการฟอกย้อมสีออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเมืองอุบลราชธานี ได้ศึกษาความต้องการของตลาดในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในด้าความสวยงามการสื่อความหมายในเชิงอนุรักษ์การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองในเชิงพาณิชย์จากผู้บริโภคและพบว่ามีผลการประเมินในระดับมากที่สุดทุกด้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชิ้นงานของที่ระลึก งานหัตถศิลป์ที่เกิดจากภูมิปัญญา เพื่อการประดับตกแต่งสถานที่ บูรณาการลายเทียนพรรษาเพิ่มมูลค่าให้กับงานศิลปะผนวกกับงานหัตถกรรมจักสาน ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลายเทียนพรรษาอุบลราชธานีนำมากำหนดขนาดและสร้างแบบ พัฒนาชิ้นงานเพื่อการประดับและตกแต่งมีกระบวนการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานศิลปะและงานหัตถกรรมจักรสานเพื่อการประดับตกแต่งจากลวดลายเทียนจากวัสดุที่มีความเหมาะสม
เป็นของที่ระลึก ในโอกาสสำคัญต่างๆเพื่อประดับตกแต่งสถานที่มีลักษณะที่โดดเด่น สวยงาม สื่อถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลได้อย่างเฉพาะตัวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ จนนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์