เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเช่น ทำให้เดินเตาะแตะและเดินตัวตรงได้ยาก ส่วนมากจะพบที่อวัยวะแขนหรือขาหรืออาจจะเป็นทั้งแขนและขา ซึ่งการที่จะรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะต้องทำการรักษาด้วยการบำบัดซึ่งจะต้องไปโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ และในโรงพยาบาลรัฐอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้ทำการรักษา แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ผู้ป่วยบางรายที่มีกำลังทรัพย์น้อยอาจจะไม่ได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกณ์ และมีความคิดอยากสร้างเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง ที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดและผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้งานได้กับไฟบ้านได้ทันที
2.น้ำหนักเบา
3.สามารถออกกำลังกายได้ทั้งแขน และขา
1.ช่วยให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงออกกำลังกายได้สะดวก สบายยิ่งขึ้น
2.เพิ่มทางเลือกของการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
3.ราคาเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงถูกว่าตามท้องตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล เฉลิมพงษ์อุตสาหกรรม
2นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
4นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
5นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวัฒน์ มั่นภักดีปวช.
2นาย โชคนที ครีคล้ายปวช.
3นาย อภิสิทธิ์ ภิญโญทรัพย์ปวช.
4นาย อัมรินทร์ เริกเวียงปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ สุพรากุลปวช.
6นาย กิติภูมิ มะโนกิจถาวรปวช.
7นาย พันธกานต์ ประหยัดการปวช.
8นาย จักรกฤษณ์ ศิริไสยยาสน์ปวช.
9นาย สรนันท์ พวงสุนทรปวส.
10นาย อนุชา คดเคี้ยวปวส.