ครีมสมุนไพรขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุนิสา หงษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ดวงจันทร์ ศิริอามาตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ณัฐธีรา นวลไธสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นภัสสร บรรดิษฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปนัดดา อาจดวงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิดา ดอนสิโยเพ็ชรปวส.
2นางสาว ลัดดาวัลย์ พันธุพรมปวส.
3นางสาว สุกานดา ศรีบัวปวส.
4นางสาว ปรียาภรณ์ บุญเดชปวส.
5นางสาว สุนิตา วงชาลีปวส.
6นางสาว ณัฐพร อรรคฮาดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ครีมสมุนไพรขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง เป็นครีมที่ได้จากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองให้สะอาด โดยใช้เวลาในการขัดไม่นาน อำนวยความสะดวกให้กับครัวเรือน ซึ่งครีมที่ช่วยขัดเป็นครีมสมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่น เป็นสมุนไพรธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและร่างกายของผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน
1. ได้ชุดครีมผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง
2. ครีมสมุนไพรขัดเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง นำมาใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ