Smart Home V2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนะ ทองคำสามัญ
2นาย อนุสิทธิ์ อารักศักดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ศตวรรษ อักฮาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว นงค์เยาว์ ราชหงษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย จุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฏา หอมสุดชาปวช.
2นาย อิษฎาวุธ อุดมพรปวช.
3นางสาว ธมนวรรณ จันทร์แก้วปวช.
4นางสาว เกศแก้ว วรรณพัฒน์ปวช.
5นาย อิศวะ แพงละลวนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานปลั๊กไฟในแบบปกติทั่วไปมีข้อจำกัดมากมายเช่นเวลาใช้งานแล้วลืมถอดปลั๊กผู้ใช้งานก็ต้องกลับมาถอดปลั๊ก และถ้ามีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านก็อาจเป็นอันตรายได้ถ้าเด็กไปสัมผัสโดยตรง ทางผู้วิจัยจึงได้นำปัญหานี้มาวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาได้ข้อสรุปว่าจะนำปลั๊กไฟแบบทั่วไปมาควบคุมการเปิด-ปิดผ่านทางมือถือเพื่อความสะดวกสะบายกับผู้ใช้งาน ที่จะสามารถเปิด-ปิดปลั๊กไฟแบบทั่วไปได้ทางมือถือของผู้ใช้งานเอง และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานที่มีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านเราก็สามารถปิดปลั๊กไฟเพื่อตัดไฟฟ้าได้ก่อนจะเกิดอันตรา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติสามารถสั่งปิด/เปิด ผ่านระบบเครือข่ายได้
สร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน