BPC CAR WAX น้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภณัฐ ทองกรอุตสาหกรรม
2นาย บัญชา รัตนพฤกษ์อุตสาหกรรม
3นาย จิรายุ ภู่เกษแก้วอุตสาหกรรม
4นาย พิทักษ์ เผ่าพงศ์อุตสาหกรรม
5นาย วัชรินทร์ ภัคดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิหารย์ เจริญทรัพย์ปวช.
2นางสาว พิมพ์ลภัส เหมสุขปวช.
3นางสาว กรกนก ธีระภาตปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันตามท้องตลาด จะพบผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกสรรคกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำยาล้างรถ น้ำยาทำความสะอาดเบาะรถ น้ำยาเคลือบเงารถฯลฯทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทำให้ดึงดูดใจยิ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมราคาย่อมสูงตามและได้รับการตอบสนองจากหลายกลุ่มเป้าหมาย จากการที่คณะผู้จัดทำได้รวบรวมความคิดจากการทำแบบสอบถาม และซักถามจากกลุ่มธุรกิจคาร์แคร์ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดความสนใจในการทำน้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าวเกี่ยวกับจำนวนของผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถที่กลุ่มธุรกิจคาร์แคร์ใช้อยู่เป็นประจำ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคือ BPC CAR WAX น้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว ช่วยปกป้องลึกถึงพื้นผิว ช่วยปกป้องสีรถจากความร้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

BPC CAR WAX น้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว น้ำยาเคลือบสีสูตรเข้มข้น ปกป้องลึกถึงพื้นผิว ช่วยปกป้องสีรถจากความร้อน ลดการเกาะตัวของน้ำได้ดี ลื่นเงางาม
1.กลุ่มเป้าหมายจะได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆ ของน้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว
2.กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติวิธีการทำน้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว
3.กลุ่มเป้าหมายสามารถนำน้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว ไปดัดแปลงเคลือบเงา