เครื่องสลับไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนะ ทองคำอุตสาหกรรม
2นาย สาโรช กล่ำมอญอุตสาหกรรม
3นาย ปฏิพาน สีนาบุญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย ไวเจริญปวส.
2นาย อัษฎาวุฒิ สืบสมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยทุกปีในหลายพื้นที่ในแต่หลายจังหวัด ทำให้เกิดสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ประชนชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาน้ำท่วม ความเป็นอยู่ลำบากเพราะขาดแคลนไฟฟ้าในการดำรงชีวิต จึงทำให้เราได้คิดค้นเครื่องสลับไลน์ เพื่อให้เรายังใช้ไฟฟ้าได้ในขณะไฟฟ้าดับและมีสัญญาณเตือนเมื่อน้ำจะท่วม เมื่อน้ำท่วมก็ตัดไฟฟ้าได้แล้วสลับไปใช้แหล่งพลังทดแทนได้โดยอัตโนมัติ มีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ให้แสงสว่างเวลากลางคืน โดยการใช้พลังงานที่เก็บสะสมจากโซล่าเซลล์เข้ามาผลิตไฟฟ้าสำรองมีไฟฟ้าใช้เพียงพอตลอดทั้งคืนและไม่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสลับการใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับกับไฟฟ้าสำรองเมื่อไฟฟ้าดับ
2. เมื่อเกิดอุทกภัยมีวงจรตัดระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย และสลับระบบไฟฟ้ามาใช้ระบบไฟสำรอง
3. เครื่องสลับไลน์ใช้ร่วมกับระบบแสงสว่างภายในบ้านได้เลย
1. ใช้สลับระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตก
2. เตือนและตัดระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดนำ้ท่วม