Internet Of Village Safety

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เด่นศักดิ์ อินตาคำอุตสาหกรรม
2นาย สาโรจน์ ซื่อสัตย์อุตสาหกรรม
3นาย คูน บุตราชอุตสาหกรรม
4นาย ศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์อุตสาหกรรม
5นาย ธนวุธ บุตรทิพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพงษ์ สุนทรอมรรัตน์ปวช.
2นาย ภาณุพงษ์ เเดงมะณีปวช.
3นาย ชนุดร บรรณามลปวช.
4นาย วรวิช อุตะมาปวช.
5นาย ชนะสิทธิ์ จิตภูมิปวช.
6นางสาว พรรภะษา สังคีตปวช.
7นาย วัณณุวรรธน์ แทนนำปวช.
8นาย สิริพงษ์ จำปาดอกปวช.
9นาย ศรุต ฉัตรเงินปวส.
10นาย มงคล โพธิ์งามปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

Internet of Things เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ เสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและพูดคุยกันเอง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานที่มีความสามารถในการเตือนภัย ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นการปิด – เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในชุมชน และป้องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ แก็สรั่ว น้ำท่วม และมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแจ้งเตือนไปยัง บุคคล ศูนย์เฝ้าระวังชุมชนและ Smart Phone

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่มีโปรเเกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Internet of Things มีความสามารถในการเตือนภัย ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก เเละป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ เเละมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเเจ้งเตือนไปยัง บุคคล ศูนย์เฝ้าระวังชุมชน เเละ Smart Phone มีประสิทธิภาพโดยสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปต่อใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริม
1.ควบคุมการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Internet of Things มีความสามารถในการเตือนภัย
2.ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก
3.ป้องกันการเกิดเหตุส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเเจ้งเตือนไปยัง บุคคล ศูนย์เฝ้าระวังชุมชน เเละ Smart Phone