แผงไข่จากผักตบชวา

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผักตบชวาจัดได้ว่าเป็นวัชพืชที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากร เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นตามแหล่งน้ำต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาแก่แหล่งน้ำในหลายท้องที่ เช่น เจริญเติบโตในพื้นที่เพาะปลูก ก่อให้เกิดปัญหาแก่งแย่งธาตุอาหาร ความชื้น แสงแดด เป็นอุปสรรคทางการชลประทาน มีผลทำให้ความเร็วของนั้นในคลองส่งน้ำลดลงซากพืชที่ตายจะทับถมกันทำให้แหล่งน้ำนั้นตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการทำประมง และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการกำจัด จนได้ไอเดียว่าน่าจะนำไปทำเป็นแผงไข่จากผักตบชวา สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้จริ งและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผงไข่ที่จากผักตบชวา ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1.ได้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และสามารถใช้งานได้จริง
2.ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตแผงไข่จากผักตบชวา
3.เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในการจำหน่าย หรือขนย้ายไข่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัณฐิกา บรรจงจัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรุณรัศมี ทรัพย์มากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จินตนา พันธ์แก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ประไพ สุดแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนุชสรา พรมศิริปวส.
2นางสาว นฤมล แสวงสายปวส.