เสาไฟฟ้าสารพัดประโยชน์แจ้งเตือนภัยฝุ่นละอองและอุบัติเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนนนับว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในปัจจุบันยังเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์เป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทำจึงเสนอเสาไฟฟ้าสารพัดประโยชน์ มีคุณสมบัติตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น และสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ชาร์จแบตเตอรี่ได้และยังมีไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เสาไฟฟ้าสารพัดประโยชน์จะเน้นการใช้ระบบโมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย Arduino ร่วมกับ Application Blynk ที่มีระบบการแจ้งเตือนและระบบอำนวยความสะดวก โดยมีรูปแบบการควบคุมและแจ้งเตือนผ่าน Application Blynk จากมือถือและกล่องคอนโทรล สามารถรวจสอบฝุ่น PM 2.5 โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น และสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ชาร์จแบตเตอรี่ได้และยังมีไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
1. สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำฝนได้
2. สามารถตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ได้
3. สามารถแจ้งเหตุได้
4. สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ และแบตเตอรี่อื่นๆได้
5. มีไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักดิ์วิชิต มั่นคงอุตสาหกรรม
2นาง กฤษณา เฮ็งฉุนอุตสาหกรรม
3นาย ไพโรจน์ สุขนิคมอุตสาหกรรม
4นางสาว เจริญศรี กาวิชัยอุตสาหกรรม
5นาย นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญ ยังวงษ์ปวส.
2นาย ชคัทธาดา ป้องกกปวส.
3นาย พชรพล โป๊ะสุวรรณปวส.
4นาย อนันตชัย เชื้อเพ็ชรปวส.
5นาย จิรศักดิ์ อิ่มอำไภยปวส.
6นาย จิระพงษ์ อิ่มอำไภยปวส.
7นาย ธนะกิจ เขียวครามปวส.
8นาย สมศักดิ์ อุดมชัยปวส.
9นาย ชยพล บัวเจริญปวส.
10นาย ชินวัฒน์ บุญสุขปวส.