App IOT Burapa V.3

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วลัยพร เนรมิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย มนตรี เล่ห์สิงห์สามัญ
3นาย เชาวลิต ปิงไฝอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุจิตตรา ล้วนทอนปวช.
2นางสาว เจริญวัน เสือยุงปวช.
3นาย ธีระภทร์ สังโกมลปวส.
4นาย ฐากูล โพธิ์ชูปวส.
5นาย ธีร์ธวัช พานิชปวส.
6นางสาว สุดารัตน์ ถาวรปวส.
7นาย เจษฎาภรณ์ พรมโพธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

นับวันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เพื่อให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเทคโนโลยี WIFI Direct ที่พัฒนาเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานสะดวกสบายขึ้นโดยการเชื่อมต่อแบบนี้เราจะเรียกว่า peer-to-peer หรือ Point-to-Point ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์โดยตรง การเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่มีตัวกลางทำให้เกิดข้อดีในการเชื่อมต่อกันหลายอย่างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอาศัยอินเตอร์ในการปล่อยสัญญาณ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. WIFI Direct สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องต่อเครื่องโดยมีระบบความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ WPA2
2. มีระยะการเชื่อมต่อที่ไกลกว่าการเชื่อมต่อด้วยบูลทูธ
3. มีความสามารถจับคู่อุปกรณ์ได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ในคราวเดียว
4. ความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลนั้นสูงกว่าแบบบูลทูธอย่างมากด้วยความเร็วที่ 52Mbps เร็วกว่าการรับส่งไฟล์ผ่านBluetooth 3.0 มากกว่า2เท่า เหมาะกับการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ย
1. สามารถประยุกต์ใช้งาน WIFI Direct ได้หลากหลาย อาทิ การเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็น Walkie talkie ได้อีกด้วย หรือจะเปลี่ยนมือถือเป็นรีโมทใช้ในการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ WIFI Direct ความสามารถเหล่านี้ที่กล่าวมาจำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่นช่วยในการทำงานเสมอ
2. การใช้งานไม่ยุ่งยากสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสะดวกสบาย