อุปกรณ์จับยึดกระดูกสันหลัง เพื่องานวิจัย

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์จับยึดกระดูกสันหลังเพื่องานวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดกระดูกสันหลัง และเพื่อเป็นอุปกรณ์จับยึดกระดูกสันหลังที่ใช้ในงานวิจัยเปรียบเทียบแรงดึงให้ถอนระหว่างการใส่สกรูที่กระดูกสันหลังด้วยวิธีแบบเปิด และวิธีเจาะรูผ่านผิวหนัง เพื่อเปรียบเทียบว่าการผ่าตัดแบบใด สามารถให้ผลการรักษาในระยะยาวที่ดีกว่า ของนายแพทย์กัณฐัศว์ พลูสวัสดิ์ และคณะ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA สวทช.) จากผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์จับยึดกระดูกสันหลังเพื่องานวิจัย สามารถใช้งานได้จริง และช่วยในงานวิจัยดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จับยึดกระดูกสันหลัง เพื่อนำเอาเครื่องมือแพทย์ ออกจากกระดูก
อุปกรณ์ช่วยงานวิจัยการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ พุ่มสุวรรณอุตสาหกรรม
2นาย ชิดชาย สุขประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย อุดม เข็มลายอุตสาหกรรม
4นาย วรพงศ์ มนูญธรรมพรอุตสาหกรรม
5นางสาว องค์อร สรกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฎฐณิชา กรเกษมปวส.
2นางสาว บุณยนุษ สุพรรณ์ปวส.
3นาย ธรรมนูญ พลหาญปวส.
4นาย นัฐพล มีมงคลปวส.
5นาย สิทธิพงษ์ สุริยวงษ์ปวส.