หุ่นยนต์จากน็อต และเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการหุ่นยนต์จากน็อต และเหล็กมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ1.ส่งเสริมให้นักเรียนนำศักยภาพที่ตนเองมีมาทำชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้าน สิ่งประดิษฐ์ที่มีโยชน์ต่อการนำไปใช้ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือด้านความแข็งแรงโดยอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก และด้านความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตจากวัสดุเหลือใช้นำมาประกอบโชว์เพื่อความสวยงาม และสามารถสร้างอาชีพได้
- ใช้โชว์เพื่อความสวยงาม
- สามารถทำเป็นสินค้าในเพื่อต่อยอดธุรกิจได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชัย มันจันดาอุตสาหกรรม
2นางสาว วรินทร มโนหาญสามัญ
3นาง ณัฎฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์สามัญ
4นางสาว เพชรรัตน์ ขอดแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร จันทะนาปวช.
2นาย ธนกฤต นวลแก้วปวช.
3นางสาว เบญญาภา มหายศปวช.
4นางสาว นันทกานต์ คำใบสีปวช.