อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรสิงห์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
2นางสาว พัชรวดี อ่ำเจริญสามัญ
3นาย สุทธวิชญ์ สว่างภาษาอุตสาหกรรม
4นาย ประทีป เเจ้งกูลอุตสาหกรรม
5นาย วิทยา เเก้ววิทยาคุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิระเดช ดวงเพชรปวส.
2นาย สรายุทธ โชติชื่นปวส.
3นาย พีรพัฒน์ น้ำดอกไม้ปวส.
4นาย วีระวัฒน์ ไกรศรีปวส.
5นาย ธนากร บำเพ็ญกิจปวส.
6นาย นฤเบศ ชุ่มชื่นปวส.
7นาย ธรรมธร สังไวยปวส.
8นางสาว วิภาดา ไชยวงศ์ปวส.
9นาย ณัฐวุฒิ อินทชิตปวส.
10นางสาว สิริยาภรณ์ พินิจภาระปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการสร้างอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาในบริเวณบ้านและที่รกร้าง และหาประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วยผู้วิจัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณะภัยและบุคคลทั่วไปจำนวน 11 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน อยู่ในระดับมากที่สุดคือการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และ ความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 ความพึงพอใจที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมะสมของโครงสร้างซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.27 และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปณ์ที่ใช้ในงานเฉพาะเเละทำมาจากโลหะที่มีความเเข็งเเรงคงทน สามารถใช้ในน้ำได้ ทนต่อการกัดกร่อน
ใช้จับสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษ ที่ไม่พึงประสงค์