อุปกรณ์ช่วยนวดผู้ป่วย Easy

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนศักดิ์ ไชยบัวอุตสาหกรรม
2นาย กิตติศักดิ์ สุขปลั่งอุตสาหกรรม
3นาย สุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวรอุตสาหกรรม
4นาย วิโรจน์ พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ภัทรวรินทร์ อินทรสุนทรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยันต์ โนนตูมปวช.
2นาย มนต์เทียนชัย เกิดแก้วปวส.
3นาย สุพจน์ สังวาสีปวส.
4นาย ภูมิพัฒน์ ศรีทองปวส.
5นาย นพรัตน์ วิชัยโยปวส.
6นางสาว ทิพวัลย์ จันทาปวส.
7นางสาว สุพินันท์ ธรรมประดิษฐ์ปวส.
8นาย อดิศร ยอดย้อยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้สูงอายุที่อาจมีอาการเลือดไหลเวียนไม่สะดวก และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวนหลายราย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว และได้ขยับเขยื้อนเพื่อให้ระบบเลือดไหลเวียนได้สะดวก ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยนวดผู้ป่วย Easy เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนวดของผู้ป่วยเอง หรือจะเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่ทำการนวด เกิดความสะดวกไม่ต้องออกแรงมากในขณะนวด อีกทั้งอุปกรณ์ยังช่วยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และกระตุ้นกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ทำให้เกิดความผ่อนคลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยนวดผู้ป่วย Easy เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้นวดผู้ป่วย ช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือดได้
สามารถนวดผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น ช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อและการไหลเวียนเลือดของผู้ป่วย ทำให้ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น