ผักงอกเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิ่นมณี รูปสูงเกษตรกรรม
2ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบลเกษตรกรรม
3นางสาว สมฤดี คูหาทองเกษตรกรรม
4นาง นวลฉวี มัชฌิมาเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ อินทสิทธิ์ปวช.
2นาย ศุภาพิชญ์ เสมอหน้าปวช.
3นางสาว ศุภิสรา เสมอหน้าปวช.
4นางสาว ชลดา บัวภาปวช.
5นางสาว พรรพิรา จันทะชาติปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำผักงอกเพื่อสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบวัสดุเพาะ 5 ชนิด ที่มีผลต่อผลผลิตของผักงอก ผลการศึกษาพบว่าการใช้ แกลบดำ+ขุยมะพร้าว+ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1เป็นวัสดุเพาะ ทำให้ผลผลิตของผักงอกสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเพาะชนิดอื่น และพบว่าเมล็ดผักหลังงอกประมาณ 2-7วันมีปริมาณสารอาหารสูงที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุเพาะที่เหมาะสม
2 ได้บริโภคผักงอกที่ปลอดสารพิษ
ได้สินค้าเพื่อสุขภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีใช้ต่อยอดเชิงพานิชย์