เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์อุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา ใจกล้าอุตสาหกรรม
3นาย วรพต วภักดิ์เพชรอุตสาหกรรม
4นางสาว โชติรส แน่นอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อพรรัตน์ บุญรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคชัย ประจักษ์ปวช.
2นาย เตชทัต กำไรรวยปวช.
3นาย จีระศักดิ์ วงสวาทปวช.
4นาย ณัฐพนธ์ ผาใต้ปวช.
5นาย สุรสิทธิ์ ไขไพรวรรณ์ปวช.
6นาย ชัชวาล ดงภูยาวปวช.
7นาย ธีรศักดิ์ ศิริผลปวช.
8นาย กีรติ สีหาเพศปวส.
9นาย อรรถพล นามชะเนตร์ปวส.
10นาย พงษ์ศธร ตะบองเหล็กปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การเปิด-ปิดหลอดไฟด้วยมือถือสามารถนาไปใช้ทั้งในอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ ต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ามือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานการณ์เปิด-ปิด ใช้งานได้ ในระยะไม่จำกัด ในการส่งข้อมูล ผู้จัดทำวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทำให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า หมดปัญหาในการลืมปิดให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นลดการใช้พลังงานอย่าง สิ้นเปลืองจากผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการใช้งานด้านความปลอดภัยและด้านความสวยงาม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือได้โดยการสั่งงานผ่าน Application Blynk สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
1 อุปกรณ์ที่สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือได้
2 การสั่งงานผ่าน Application Blynk สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT
3 อุปกรณ์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือมีราคาไม่สูงมาก สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้