เครื่องดื่มสมุนไพรย่านาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง ฉัตรกมลวรรณ หาชื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สิริกร ถั่วสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มาพิกา เอี่ยมทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิชญา รอดยวงปวช.
2นาย ชิษณุพงศ์ กลิ่นขจรปวช.
3นางสาว ณัฐกานต์ เอี่ยมกลิ่นปวช.
4นางสาว ขวัญนภา คุ้มหลิ่มปวช.
5นางสาว น้ำทิพย์ ชนะพันธ์ปวช.
6นางสาว ดวงรัก ร่วมคำปวช.
7นางสาว สุชาดา เกตุอุ่นปวส.
8นางสาว ลดาวัลย์ บุญส่งปวส.
9นางสาว นุชจรี ม่วงสิงห์ปวส.
10นางสาว ชมพูนุช กองยอดปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรย่านางสำเร็จรูปและพัฒนาใบย่านางให้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ รับประทานง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย เพิ่มความสดชื่นให้กับ ร่างกายและยังช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย โดยนำเอาสมุนไพรไทยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่า ได้รับความรู้ด้านประโยชน์ของสมุนไพร สามารถเพิ่มรายได้ และเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไป เจ้าของร้านขายของชำ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตรฐานส่วนประมาณค่า (RATING-SCALE) จำนวน 5 ระดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดื่มสมุนไพรย่านาง เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งอย่างมากช่วยในการบำรุง
รักษาตับและไตแก้อาการอ่อนล้า เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก
และช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยความแก่ชราอย่างได้ผล ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายช่วยเพิ่มความสดชื่น
และช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย เมื่อดื่มแล้วทำให้รู้สึกสดชื่น โดยการนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เครื่องดื่มสมุนไพรย่านาง100 กรัม จะให้พลังงาน 95 กิโลแคลอรี่
มีเส้นใย 7.9 กรัม ธาตุเหล็ก 70 มิลลิกรัม แคลเซียม 155 มก. ฟอสฟอรัส 11 มก. ไนอาซิน 1.4 มก. วิตามินซี 1.4 มิลลิกรัม โปรตีน 15.5% วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.36 มิลลิกรัม แทนนิน 0.21%