เครื่องกรองฝุ่นควัน PM2.5

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ฝุ่นควัน PM 2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทางกลุ่มจึงคิดสร้างเครื่องกรอฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้ระบบกรองผ่านละอองน้ำขนาดเล็ก ในหอกรองฝุ่นควัน โดยใช้เซนเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของพัดลมดูดอากาศและปั้นน้ำที่ฉีดพ่นละอองน้ำแบบอัตโนมัติเมื่อค่าฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน จากการทดลองในห้องปิดพบว่าค่าฝุ่นควัน PM2.5 เท่ากับ 985µg/m3 เครื่องใช้เวลาประมาณ 120 นาที สามารถลดฝุ่นควันให้เหลือ 23µg/m3 และผลความพึงพอใจต่อเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างส่วนประกอบของเครื่องกรองฝุ่นควัน PM2.5 นี้ประกอบด้วย วงจรควบคุมอัตโนมัติทำหน้าที่ตรวจจับฝุ่นควัน PM2.5 พัดลมดูดอากาศ มีหน้าที่ ดูดฝุ่นควัน PM2.5 เข้ามาในหอกรองฝุ่นควัน PM2.5 และปั๊มน้ำทำหน้าที่ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นควัน PM2.5
กรองฝุ่นควัน PM2.5 ในที่สาธารณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพรัตน์ มโนรำอุตสาหกรรม
2นาย ภูมิชาย พุ่มวิเชียรอุตสาหกรรม
3นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพนันท์ เวียงคำปวช.
2นาย กัว แซ่ลีปวช.
3นางสาว จารุกัญญ์ เขตอาดุลย์ปวช.