แยมเสาวรสฟอกซ์เทล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิภาวี เขียวศรีสามัญ
2นางสาว ณปภัช ภูษาแก้วสามัญ
3นางสาว ลัดดา รัตนสุนทรสามัญ
4นาย วรรธนัย ภูผาจงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงศ์ มาลัยปวช.
2นางสาว ทิวารัตน์ ส่งศรีปวช.
3นางสาว ญาดา แจ่มใสปวช.
4นางสาว ปวีณา พนมรัมย์ปวช.
5นางสาว ธนพร ชุมฝางปวช.
6นางสาว ปุญญิศา อิ่มเอมปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่อง "แยมเสาวรสฟอกซ์เทล" คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาสูตรการทำแยมเสารสฟอกซ์เทล ศึกษาการเปลี่ยนสี กลิ่น รสชาติของลูกฟอกซ์เทลโดยการแช่สารละลายต่างชนิดกันที่ความเข้มข้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ และศึกษาปริมาณน้ำเสารสที่เหมาะสมต่อการเซตตัวของแยมเสาวรสฟอกซ์เทล ผลการทดลองสรุปว่า แยมเสาวรสฟอกซ์เทลมีสีเหลืองตามธรรมชาติของเสาวรส ลักษณะเนื้อเเยมมีความข้นหนืด มีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเจือปน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างยอมรับคุณลักษณะด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติโดยรวมมากที่สุด และยอมรับในด้านบรรจุภัณฑ์โดยรวมมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แยมเสาวรสฟอกซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไร้สารเจือปน มีรสชาติกลมกล่อม
ลูกฟอกซ์เทลและเสาวรสอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เส้นใย ไขมัน
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส มีสรรพคุณที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย