คล้าพารวย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สวาท มาปัสสาผู้บริหาร
2นางสาว ณัฐชา มาปัสสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ชาลิดา ศรีชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุทิยา ตาทองอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาง นิตติยา อินถาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วราภรณ์ จำปาเป๊าะปวช.
2นางสาว ศิรัตน์ดา บุตรสีคำปวช.
3นางสาว น้ำฝน พลเขตปวช.
4นางสาว ทิตา ทุมกระโทกปวช.
5นางสาว โพธิวรรณ กรรณลาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ต้นคล้าเป็นไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้ออ่อน นิยมปลูกมากในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งนิยมนำลำต้นมาใช้ในงานจักสาน คณะผู้วิจัยคล้าพารวยได้นำเอาพืชที่นิยมปลูกในพื้นที่มาสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากคล้า เช่น กระติบข้าว กล่องทิชชู่ กระเป๋า เป็นต้น โดยพัฒนาลวดลายให้มีความเป็นเอกลักษณ์ "ลายลูกหวาย" ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลวดลายที่เป็นเอกสักษณ์เฉพาะตัว
คล้าพารวย เป็นการนำต้นคล้ามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเฉพาะตัวด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีแนวคิดมาจากลายลูกหวาย ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพและเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์