IOT ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนผ่าน Smart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประทีป อภัยแสนอุตสาหกรรม
2นาย อัษฎางค์ นันโทอุตสาหกรรม
3นาง ยุภี อาบสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย กันตภณ ทินบุตรอุตสาหกรรม
5นางสาว ภรณ์มิน โสภาพลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชฎาพร ทวินันท์ปวส.
2นาย สหรัฐ แปวประเสริฐปวส.
3นางสาว พรชุดา บิลชัยปวส.
4นางสาว อาทิตยา สาวิสัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผลการวิจัย IOTควบคุมระบบไฟฟ้าภายในชุมชน แบ่งออกเป็นออกเป็น 3 ส่วน 1)ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ IOTควบคุมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนผ่าน SmartPhone 2)การหาประสิทธิภาพ IOTควบคุมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนพบว่า 2.1 IOTระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถทำงานเปิด-ปิดได้ 8 input – 8 output 2.2การทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ,ตรวจจับควันและแก๊ส,ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ตรวจจับฝุ่นละอองPM2.5และปุ่มกดฉุกเฉิน จากการทดลองพบว่า สามารถทำการส่งแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 3)การประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของความพึงพอใจต่อการใช้งานเท่ากับ4.51ซึ่งถือได้ว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

IOTควบคุมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนผ่าน SmartPhone จะสามารถควบคุมการปิด-เปิดจำนวน 8 input 8 output ผ่านสัญญาณ Wi-Fi สามารถควบคุมด้วยเสียงผ่าน google assistant ได้ 1 ช่อง สามารถแจ้งเตือนภัยเมื่อคนบุกรุก อุณหภูมิเกิน ตรวจจับควัน ปุ่มฉุกเฉิน ฝุ่นละออง PM2.5โดยจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ สามารถดูกล้องวงจรปิด สามารถปิด-เปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านหน้าตู้คอนโทรนโดยไม่ต้องใช้งานผ่าน Wi-Fi และสามารถกดปุ่มตัดการทำงานทั้งระบบได้
1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายสำหรับชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชุมชนได้เป็นอย่างดี