เข็มขัดช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฐมพงศ์ จันทรวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย สมเกียรติ นนทฤทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย วิมพ์ นามโคตรอุตสาหกรรม
4นาย สุรศักดิ์ แสนภูมิอุตสาหกรรม
5นางสาว จินดารัตน์ สวาทดิ์พงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดรุพร พันธ์พรมปวช.
2นาย อภิรักษ์ สร้อยอุดมปวช.
3นาย อมรเทพ คำมาปวช.
4นาย สุรพงษ์ พิมเรืองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือและระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น นอกเหนือจาก การใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเราสามารถนำมาใช้กับการแพทย์ ในการติดตามผู้ป่วย ประเภทต่างๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะเกิดอุบัติเหตุตามลำพัง จึงคิดค้นเข็มขัดช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉะริยะ ให้ช่วยติดตามผู้ป่วยเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยใช้ Application Line และ Gps ในการบอกตำแหน่งต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยตำแหน่งของผู้ป่วยให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
2.อุปกรณ์มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้
3.ราคาถูก
ช่วยตำแหน่งของผู้ป่วยให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที