เครื่องพุ่งน้ำอัตโนมัติสาเกตนครลดค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวินี กอผจญอุตสาหกรรม
2นางสาว จันทิมา วรรณโชติอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษรอุตสาหกรรม
4นาย ปัญจพล แก้วมูลอุตสาหกรรม
5นาย ไชยรัตช์ ทัชราพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว งามวิภา แก้วสีโทปวช.
2นาย ฐานิต แสงจินดาปวช.
3นาย กลินทร์ มณีเรืองฤทธิ์ปวช.
4นาย วัฒนา ชัดไธสงปวส.
5นาย ณัฐปคัลภ์ คำภักดีปวส.
6นาย วิธวิทย์ จรูญรักษ์ปวส.
7นาย ฉัตรดนัย แสงสุรินทร์ปวส.
8นาย ปฏิพัทธ์ พุทธมอญปวส.
9นาย เฟิร์ส สีนวนปวส.
10นาย อุชุกร ฤทธิแผลงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่า ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 0.002 ไมครอน มักแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจาก มีความเร็วในการตกตัวต่ำ หากมีแรงกระทำจากภายนอกเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เป็นต้น จะทำให้แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพุ่งน้ำอัตโนมัติสาเกตนครลดค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ โดยใช้ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองอัตโนมัติ ส่งผลให้ชุดกระจายน้ำทำงานเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นเป็นอันรายต่อร่างกาย อันนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องพุ่งน้ำอัตโนมัติสาเกตนครลดค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ โดยใช้ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองอัตโนมัติ ส่งผลให้ชุดกระจายน้ำทำงานเพื่อลดปริมาณฝุ่นเป็นอันรายต่อร่างกาย
1.ได้เครื่องพุ่งน้ำอัตโนมัติสาเกตนครลดค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ
2.สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร