รถตัดหญ้า IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรุณี มีสัจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พิศณุ อุทกังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วัลย์วิภา เชืองศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศุภเจริญ นิลพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย จักราชัย จามรมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรเมธ หว่างเพียรปวส.
2นาย พงพนา ต่อคุ้มปวส.
3นาย สิทธินันต์ บุญดวงปวส.
4นาย ถิรพัฒน์ บัวสำราญปวส.
5นาย สิรภพ ยิ่งธนทัตปวส.
6นาย ศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุขปวส.
7นางสาว จิดาภา วูนปวส.
8นางสาว ศิริวรรณ นิ่มอนงค์ปวส.
9นางสาว ภนิตา อ่อนเทศปวส.
10นางสาว วพิมพกานต์ โพธิ์วัดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

รถตัดหญ้า IoT ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อทําการตัดหญ้าในสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้านให้มีความสะดวกสะบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีการบังคับควบคุมแบบไร้สายเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถควบคุมได้รัศมีไม่เกิน 70 เมตร ระยะเวลาในการตัดหญ้าไม่เกิน 90 นาที โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการใช้รถตัดหญ้า IoT ของประชากรตัวอย่าง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37 และผลการทำสอบประสิทธิภาพ สามารถควบคุมได้รัศมีไม่เกิน 70 เมตร ระยะเวลาใช้งานไม่เกิน 90 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สร้างขึ้นมาเพื่อทําการตัดหญ้าในสวนหย่อมหรือสนามหญ้าหน้าบ้านให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรถตัดหญ้านี้จะมีการบังคับควบคุมแบบไร้สายเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถควบคุมได้รัศมีไม่เกิน 70 เมตร ระยะเวลาในการตัดหญ้าไม่เกิน 90 นาที อัตราความเร็วทางตรงบนพื้นเรียบไม่มีการตัดหญ้ามีความเร็ว 40 เมตรต่อนาที
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 1)ไม่ต้องเดินเข็นตามรถตัดหญ้าจึงทําให้ช่วยลดการเมื่อยล้า 2)ทําให้เกิดทักษะและเกิดความชํานาญในการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 3)ลดการสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด 4)มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน