โต๊ะทำงานIOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ์สามัญ
2นาง เปรมจิต ลิมปะพันธุ์สามัญ
3นางสาว อุทัยวรรณ บุญจันทร์สามัญ
4นาย ฉลอง ลักษณะวิเชียรอุตสาหกรรม
5นาย จำรัส นกเพ็ชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนทัต กระฉ่อนปวช.
2นาย พิชัยยุทธ มีศรีปวช.
3นาย สถาพร ปาระพิมพ์ปวช.
4นาย รัตนชัย หินอ่อนปวช.
5นาย วัฒนา เริ่มหาสุขปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การทำงานของมนุษย์เราส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต้องมีโต๊ะทำงานโดยเน้นองค์ประกอบสำคัญ โดยช่วงด้านข้างของโต๊ะทำงานควรเป็นที่ว่างให้มีพื้นที่สำหรับการทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ควรมีสิ่งของปิดบังทัศนียภาพและความสะดวกสบายในการทำงาน โดยอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรมนุษย์และข้อมูล ดังนั้้นจึงมีแนวคิดเพื่อประดิษฐ์"โต๊ะทำงาน IOT"โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบและสร้างโต๊ะทำงาน IOT 2.เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของโต๊ะทำงาน IOT

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.อุปกรณ์IOT เป็นอุปกรณ์เปิด - ปิดไฟผ่านระบบอินเทอร์เน็ท 2.Application ชื่อว่ EWELink 3.หลอดไฟเซนเซอร์ ซึ่ง หลอดไฟจะทำงานในเวลากลางคืน โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที 4.ลำโพงบูลทูธ สามารถเปิดสวิตซ์เปิด - ปิด การทำงานที่แผงวงจร โดยเชื่อมต่อกับสัญญาณของเครื่องนี้ชื่อว่า AAA
1. เป็นเครื่องมือทีใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและบริการนอกพื้นที่ได้