ระบบ IOT หมู่บ้านจัดสรรเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัตยา นันดีอุตสาหกรรม
2นาย เพชร ตันสังวรณ์อุตสาหกรรม
3นาย ปรีชา หงส์ผาแก้วอุตสาหกรรม
4นาย อนันท์ ถุงน้ำคำอุตสาหกรรม
5นางสาว วรางคณา บุญส่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภาวรรณ บุญเพ็งปวส.
2นางสาว ชนิสตา โคตทิพย์ปวส.
3นาย นัทภร ธรรมผลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การดำเนินโครงการมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบ IOT หมู่บ้านจัดสรรเพื่อชุมชน ที่สามารถควบคุมการปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบแก๊ส ควันไฟ ผู้บุกรุก และตรวจสอบเหตุฉุกเฉินภายในบ้าน โดยมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาการ ปิด-เปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของระบบ IOT หมู่บ้านจัดสรรเพื่อชุมชุน โดยมีช่องสัญญาณควบคุม 15 input/10 output ใช้ Application Blynk ร่วมกับสวิตซ์บ้าน ขั้นตอนที่ 2. การศึกษาการใช้เซ็นเซอร์แก๊ส ควันไฟ ผู้บุกรุก และตรวจสอบเหตุฉุกเฉินแจ้งเตือน ผ่าน Application Line ขั้นตอนที่ 3. การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของ input/output การควบคุมการ ปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบแก๊ส เปลวไฟ ผู้บุกรุก ตรวจสอบเหตุฉุกเฉินในบ้าน และกล้อง ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถควบคุม ปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทไร้สายได้ทั่วโลก
2. สามารถ ปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน Application ฺBlynk หรือที่ตัวเครื่องได้
3. สามารถตรวจสอบแก๊ซ ควันไฟ เปลวไฟ ผู้บุกรุก และเหตุฉุกเฉิน แจ้งเตือนผ่าน Application Line
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ระบบ IOT หมู่บ้านจัดสรรเพื่อชุมชน
2. มีระบบแจ้งเตือนภัยที่ตัวเครื่องและผ่าน Application Line
3. ได้เรียนรู้ระบบ Internet of Thing เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง