ไส้กรอกลาบอีสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ไพโรจน์ ปัญญาวิชัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อรอนงค์ ยืนยงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สกาวใจ สาวรีย์ปวช.
2นางสาว สุดารัตน์ แสงนันท์ปวช.
3นางสาว อำพร หมุนดีปวช.
4นางสาว นัยนา อินพรหมมาปวช.
5นางสาว ชลธิชา หงษ์ภูปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร โดยศึกษากระบวนการทำไส้กรอกรสลาบอีสาน ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ทำการทดลองและหาความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อไส้กรอกรสลาบอีสาน ผลการศึกษาพบว่า กลิ่น ของอาหาร รสชาติอาหาร ความน่ารับประทาน ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของอาหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ไส้กรอกรสลาบหมูอีสาน
2.พร้อมอุ่น
3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. สามารถทำเป็นอาชีพเสริมรายได้
5. เป็นการนำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า