CUT BALL ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จัตตุพงศ์ สุราโพธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาวดี ทวีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เกรียงไกร บุญครุฑพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อำไพ อะวะโหพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ณัฐภาส โพธะจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ชัย เหมือนพระปวช.
2นางสาว กัญญารัตน์ สุขศรีปวช.
3นางสาว กนกวรรณ โอสารปวช.
4นาย กชกร สุราโพธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายของผลิตภัณฑ์CUT BALLผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์3.เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน20คนได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposivesampling)กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน5คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสังเกต แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของลูกน้ำยุงลายที่ยุงลายการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายสารละลายปูนแดงจะมีฤทธิ์เป็นด่างสูงซึ่งจะไม่เหมาะสมกับการวางไข่ของยุงพืชสมุนไพรมีฤทธิ์และมีคุณสมบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์CUTBALLออกฤทธิ์ทำลายระบบการหายใจของลูกน้ำชนิดต่างๆทำให้ลูกน้ำยุงลายตายภายใน1-6ชั่วโมงและคงฤทธิ์อยู่ได้นาน3เดือน ผลการการศึกษาระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากการศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคือชุมชนขาดความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

CUT BALL เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีส่วนผสมของสมุนไพรพื้นบ้าน ปูนแดง ขิง และกานพลู ปั้นเป็นก้อนกลม มีฤทธิ์และมีคุณสมบัติในกำจัดลูกน้ำ ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
CUT BALL ออกฤทธิ์ทำลายระบบการหายใจของลูกน้ำชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงลายตายภายใน 1-6 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน
CUT BALL ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้น ปลาทองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้นูได้