เครื่องทำน้ำอุ่นจากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันบ้านพักที่อยู่อาศัย โรงแรม มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นในเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นยังต้องใช้ไฟฟ้าในการต้มหม้อต้มของเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อใช้ในการชำระล้างร่างกายทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องทำน้ำอุ่นจากคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านพัก โรงแรม ที่มีเครื่องปรับอากาศโดยใช้หลักการนำพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ ที่เหลือใช้ทางด้านคอยล์ร้อน นำมาผลิตน้ำอุ่นฟรี ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังwattค่อนข้างสูงการนำความร้อนที่ได้จากการเปิดเครื่องปรับอากาศมาระบายผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นจะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกทั้งทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้มากขึ้น เครื่องทำน้ำอุ่นจากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศนี้สามารถผลิตน้ำร้อนได้สูงสุด50°Cโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำความร้อนที่ได้จากการเปิดเครื่องปรับอากาศมาระบายผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นจะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้มากขึ้น เครื่องทำน้ำอุ่นจากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศนี้สามารถผลิตน้ำร้อนได้สูงสุด 50°C โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ๆ ติดตั้งได้กับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 9,000 – 12,000BTU ทุกยี่ห้อ
ได้น้ำอุ่นที่ผลิตจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวพงศ์ ถนอมถิ่นอุตสาหกรรม
2นาย ธนชิต พลบุญอุตสาหกรรม
3นางสาว พรพรรณ นักทำนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย ต่อศักดิ์ สีเทียมเงินอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. หญิง กนกภรณ์ ไชยธงรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สารินท์ คำหนองไผ่ปวช.
2นาย ศุภชัย ใจพลปวช.
3นาย อิดศร พิกาดปวช.
4นาย วีรภัทร เวียงเหล็กปวช.
5นางสาว ธนพร วชิรภักดีปวช.
6นาย อภิชัย ศรีนวลสูงปวช.