เครื่องอัดเม็ดอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องอัดเม็ดอเนกประสงค์ ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องจักรที่สามารถอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายชนิด เช่น ปุ๋ยเม็ด อาหารสัตว์ต่างๆ สามารถใช้งานได้จริง ปลอดภัย ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดทำบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงาน ทำให้เกิดทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษาใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องอัดเม็ดอเนกประสงค์ สามารถอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัยในการทำงาน น้ำหนักเบา มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้
สามารถอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายชนิด ลดต้นทุนและใช้ในการประกอบอาชีพได้ เช่น การทำการเกษตรสามารถทำปุ๋ยเม็ดใช้เองได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลัดดา รัตนสุนทรสามัญ
2นาย ธนวิทย์ เขียวศรีอุตสาหกรรม
3นาย นะธี โพธิ์ศิริอุตสาหกรรม
4นาง วิภาวี เขียวศรีสามัญ
5นางสาว ณปภัช ภูษาแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยุพารัตน์ นิกูลรัมย์ปวช.
2นาย วัชรพงศ์ ระยับศรีปวช.
3นาย อภิรักษ์ บัวงามปวช.
4นาย อริญชัย สีปัญญาปวช.