ระบบควบคุมเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control Machine System)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพงษ์ ต่อโชติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อิสระ วรนามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ไชยวัฒน์ วงศ์สมศรีอุตสาหกรรม
4นาย สุริยา มาสงค์อุตสาหกรรม
5นาง เขมจิรา จิตตะยโศธรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษณ์ ขนานแข็งปวส.
2นาย ราวิน ประทุมดวงปวส.
3นางสาว วาสนา ภูวงษาปวส.
4นาย วิชิต อ่อนสมบูรณ์ปวส.
5นาย วิศวะ เหมือนทองปวส.
6นางสาว ณริศรา สมกำดัดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หรือใกล้เขตอุตสาหกรรม สาเหตุมลพิษส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ การเผาไหม้ในที่โล่งการพัฒนาเทคโนโลยีฟอกอากาศที่สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ที่สามารถควบคุมการใช้งานจากระยะไกลจึงมีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างระบบควบคุมเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดสภาวะมลพิษทางอากาศและสามารถฟอกมลพิษทางอากาศให้มีความปลอดภัย ยังมีความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ ช่วยในการควบคุมการขับเคลื่อนของเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ออกแบบและสร้างระบบควบคุมเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศ
2.พัฒนาเครื่องมือช่วยในการรักษาสุขภาพเฝ้าระวังการเกิดสภาวะมลพิษทางอากาศ
3.พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความปลอดภัย
สามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อเฝ้าระวังการเกิดสภาวะมลพิษทางอากาศ สามารถออกแบบและพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทำให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมเครื่องปรับสภาวะมลพิษทางอากาศ