เครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM2.5

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาฝุ่นละอองฝุ่น PM2.5 ถือว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆของโลกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป ทางกลุ่มจึงสร้างเครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM2.5 เพื่อเตือนประชาชนในชุมชน เครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM 2.5 ที่สร้างขึ้นและเครื่องวัดฝุ่นควัน PM 2.5 มาตรฐานวัดค่าได้ ใกล้เคียงกันมีค่าผลต่าง ± 3.05 ug/m3 หน้าจอแสดงผลและสัญญาณไฟเตือนสีต่างๆ สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM 2.5 อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM2.5 โดยการใช้เซ็นเซอร์วัดฝุ่นควัน PM2.5เป็นตัววัดปริมาณฝุ่นควัน PM2.5 และแสดงปริมาณฝุ่นควัน PM2.5 ผ่านหน้าจอ LCD และส่งผลไปที่หลอด LED เพื่อแสดงสัญญาณไฟเตือนตามระดับฝุ่นควัน
วัดปริมาณฝุ่นควัน PM1.0 PM2.5 และ PM10 และแสดงปริมาณฝุ่นควันผ่านหน้าจอ LCD มีสัญญาณไฟเตือนผู้ใช้งานเป็นสีต่างๆ มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อฝุ่นควันมีค่าเกินค่ามาตรฐาน และสามารถแสดงค่าฝุ่นควันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพรัตน์ มโนรำอุตสาหกรรม
2นาย ภูมิชาย พุ่มวิเชียรอุตสาหกรรม
3นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กษิดิศ พูลสวัสดิ์ปวช.
2นางสาว สุนิสา จรเกษปวช.
3นางสาว สุธีธิดา นาต๊ะปวช.