Roi-Et ICEC Smart Home Version 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฐมพงศ์ จันทรวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย สมเกียรติ นนทฤทธิ์อุตสาหกรรม
3นางสาว จินดารัตน์ สวาสดิ์พงษ์สามัญ
4นางสาว ร่มเกล้า สาลีสามัญ
5นาย สุรศักดิ์ แสนภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีริศรา พืชสิงห์ปวช.
2นาย สาคร โคตรทิพปวช.
3นาย สุวิทย์ พรมจารีย์ปวส.
4นางสาว เพ็ญประภา ปาโสปวส.
5นางสาว อรปรียา แงวกุดเรือปวส.
6นางสาว วลัยรัตน์ กองมณีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือและระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น นอกเหนือจาก การใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมเข้าไว้ในโทรศัพท์มือถือ การนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทำและพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้บอร์ด Node MCU เข้ามาช่วยในการควบคุม ควบคุมการ ปิด-เปิด สวิตซ์และเซนเซอร์ต่างๆ จากระยะไกลก็จะเป็นการประหยัดทั้งเวลา และพลังงาน อีกทั้งอำนวยความสะดวกอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุมสวิตซ์ เปิด-ปิด จากระยะไกล ได้
2.มีการเตือนต่างๆจากเซนเซอร์ ผ่าน Application Line และ Blynk
3.มีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงตัวตน เข้า-ออก
ควบคุมการ ปิด-เปิด สวิตซ์และเซนเซอร์ต่างๆ จากระยะไกลผ่าน Application เป็นการประหยัดทั้งเวลา และพลังงาน อีกทั้งอำนวยความสะดวก