ชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชอุตสาหกรรม
2นาย สุธี สุกิจธรรมภาณอุตสาหกรรม
3นาย ธงชัย ทรงกลิ่นอุตสาหกรรม
4นาย ธีรโชติ คงพูลอุตสาหกรรม
5นาย ภิญโญ คำยวงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธเนษฐ สายจันทร์ปวส.
2นาย ชาคริต บุญเหลือปวส.
3นาย อนุชา สุดภุปวส.
4นางสาว นรินพร ปุยฝ้ายปวส.
5นาย สิทธิศักดิ์ เมืองแดงปวส.
6นาย เอกดนัย โพธิ์ดีปวส.
7นาย ศุภกิตต์ เพชรทองปวส.
8นาย กฤษดา โสภาปวส.
9นาย ดนุวัฒน์ ทุยจันทร์ปวส.
10นาย คมกฤตย์ นันตาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5 ศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดตรวจจับ PM2.5 สามารถตรวจจับฝุ่นละอองจากการใช้ปั๊มแรงดันฉีดน้ำให้เป็นละอองไอน้ำ เพื่อดักจับฝุ่นละอองและแสดงค่าฝุ่น PM2.5 ตามปริมาณฝุ่นละออง ในระดับต่างๆ ประกอบด้วยการด้วยไฟสีเขียว แสดงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณ 0 – 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ปั๊มน้ำละอองไอน้ำจะไม่ทำงาน ไฟสีส้มแสดงสถานการณ์ว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณ 51 – 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) ควรเฝ้าระวังสุขภาพ โดยปั๊มน้ำละอองไอน้ำจะเริ่มทำงานพ่นหมอกไอน้ำเป็นระยะเวลา 15 นาที แล้วหยุด 3 นาที สลับกันไปจนค่าฝุ่นละอองในอากาศจะมีปริมาณ ต่ำกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) จึงหยุดการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ผ่านการพัฒนามาหาประสิทธิภาพการทำงานด้านการตรวจค่าฝุ่นละอองในอากาศ ไฟสีเขียวแสดงสถานการณ์ทำงาน แสดงว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณ 0 – 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไฟสีส้มแสดงสถานการณ์ทำงาน แสดงว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณ 51 – 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) ควรเฝ้าระวังสุขภาพ
1 ชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วยวัดค่าฝุ่นละอองที่หนาแน่นในอากาศ
2 ชุดตรวจจับฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศที่มีความหนาแน่นเกิด