ข้อต่อเช็ครั่วแอร์รถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การตรวจเช็คหาจุดรั่วของระบบแอร์รถยนต์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการนำเอาน้ำยาแอร์อัดเข้าไปในระบบ เพื่อให้เกิดแรงดันข้างในแล้วทำการตรวจเช็คหาจุดรั่ว เมื่อตรวจเช็คหาจุดรั่ว เมื่อพบแล้วก็ทำการปล่อยน้ำยาแอร์ทิ้งออกจากระบบ ดังนั้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้นจะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองน้ำยาแอร์ เพื่อเป็นการลดการสิ้นเปลืองน้ำยาแอร์จึงได้คิดค้นข้อต่อเช็ครั่วแอร์รถยนต์ขึ้น โดยเป็นอุปกรณ์เชื่อมระหว่างปั๊มลม ถังลมกับชุดมานิโพเกจ ให้สามารถอัดลมเข้าระบบแอร์รถยนต์ ให้เกิดแรงดันภายในแล้วหาจุดรั่ว แทนการใช้น้ำยาแอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาดเล็กกระทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก เก็บรักษาง่าย ทนต่อแรงดันไม่เป็นสนิม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับช่างและใช้งานได้จริง
ข้อต่อเช็ครั่วแอร์ยนต์เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างปั๊มลมหรือถังลมกับชุดมามิโพเกจ เพื่อใช้ในการอัดอากาศแทนน้ำยาแอร์เข้าในระบบแอร์รถยนต์แล้วทำการตรวจเช็คหารจุดรั่ว โดยลดการสิ้นเปลืองในการใช้น้ำยาแอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยชัย โมลีอุตสาหกรรม
2นาย สุวัฒน์ชัย เสมอวันอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาติ มะลาไวย์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. สิทธิโชค ถิ่นรัศมีอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ยาโสภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล กิ่งจันทร์ปวส.
2นาย ดนุชา สมดีปวส.