เครื่องสแกนนิ้วพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เครื่องสแกนนิ้วแล้ว นอกจากทุกหน่วยงาน อาทิเช่น สถานประกอบ การที่ใช้เครื่องสแกนนิ้วกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือน หรือสถานศึกษาใช้เครื่องสแกนนิ้วร่วมกับโปรแกรม RMS ทั้งทีมงานจึงมีแนวคิดในการใช้เครื่องสแกนนิ้วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการพลังงาน และสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต้องการได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ220 โวลต์ /แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์
2. สามารถใช้งาน เครื่องสแกนนิ้วอเนกประสงค์ ความจุผู้ใช้งาน 500 คน
3. เครื่องสแกนนิ้วอเนกประสงค์ มีความกว้าง 5 นิ้ว ความยาว 12 นิ้ว
4. การเชื่อมต่อ USB-Host/ Cliente ฟังก์ชันมาตรฐาน: ระฆังตามกำหนดเวลา,
เครื่องบันทึก SSR, ผู้ใช้เลข 9 หลัก, T9 Input, การตรวจสอบบันทึก, หลายภาษา
1. ได้เครื่องสแกนนิ้วอเนกประสงค์ ที่ใช้แหล่งกำเนิดจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. ได้เครื่องสแกนนิ้วอเนกประสงค์ ที่มีน้ำหนักเบา พกพาไปในที่ต้องการได้
3. ใช้การเชื่อมต่อกับโปรแกรม RMS หรือ โปรแกรมต่าง ๆ ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา พงษ์ช้างอุตสาหกรรม
2นาง รุจิรา พูลทวีสามัญ
3นาย วันเดิม ชลคีรีอุตสาหกรรม
4นาง รำไพ คำนวณศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภาคภูมิ อิ่มสอาดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริวรรต สมศรีปวช.
2นาย ยุทธภูมิ ดิษฐานปวช.
3นาย ภานุพงศ์ เกื้อกิจปวช.
4นาย ก้องภพ ปั้นดำปวช.
5นาย พีรพัฒน์ ล้อมกันปวช.
6นาย ธีรภัทร์ โชคชัยสิริปวช.