อาชีวะเภตรา.อาสากู้ภัย..(Rescue Boat)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากรณ์ วรรณสุทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย สมจิตร ชัยบังผู้บริหาร
3นาย สุนนท์ ทองสุขอุตสาหกรรม
4นาย สมประสงค์ ชาชิโยอุตสาหกรรม
5นาย คำปอง มนขุนทดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิสิทธิ์ ภาษีอินทร์ปวช.
2นางสาว วิลาศินี แสนอุ่นปวช.
3นางสาว รุ่งนภา สายธนูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ใน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้ประสบกับภัยพิบัติ น้ำท่วม ภายในวิทยาลัย ฯ และวิทยาลัย ฯ ไม่มีเรือท้องแบน ที่จะนำมาแก้ไข ปัญหาภายในวิทยาลัย ฯ ได้ ต้อง เดินในน้ำที่ท่วมขัง ซึ่งอาจเกิด ภยันตราย จาก สัตว์เลื้อยคลาน หรือสิ่งสกปรก ขยะมูลฝอยที่มีคม และกระแสไฟฟ้ที่อาจรั่วไหล ซึ่ง คณะผู้จัดทำ ได้รับนโยบาย จากคณะผู้บริหาร วิทยาลัย ฯ ให้จัดทำเรือท้องแบน ขึ้น เพื่อใช้ในภาวะ ภัยพิบัติ น้ำท่วมภายใน วิทยาลัย ฯ หรือนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายนอก วิทยาลัย ฯ จำนวน 1 ลำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเรือท้องแบน สามารถบรรทุกคน สิ่งของ มีเสื้อชูชีพ ระบบตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว และระบบพลังงานทดแทน
ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย ประเภทอุทกภัย มีระบบตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว และระบบพลังงานทกแทน