อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกวรรณ พันศิลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ธีรนุช สารรัตน์อุตสาหกรรม
3นาง นงนาฏ ธนานันต์ผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยฉัตร สำโรงเเสงปวส.
2นางสาว วรรณิภา ภูมิเย็นปวส.
3นางสาว เกศรินทร์ ศักดาราชปวส.
4นางสาว ศิรินทิพย์ กล้าหาญปวส.
5นาย ธเนศ บรรเรืองทองปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ระหว่างเฝือกจากโรงพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน “เฝือกกระดาษ” เเละศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประชากรคือ ชาวบ้านบ้านหนองแวง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเเบ่งเป็น 2 กลุ่มคือผู้ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 คน เเละผู้ไม่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 201 คน โดยใช้เเบบสอบถามเเละการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของเฝือกจากโรงพยาบาลค่าเฉลี่ย = 3.55 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.798 อยู่ในระดับมากและเฝือกกระดาษ ค่าเฉลี่ย = 4.26 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.680 อยู่ในระดับมากที่สุด เเละผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 4.07 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.911 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เหมาะสำหรับเด็กเล็ก 3-10 ขวบ ทำความสะอาดได้ง่าย
เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน "เฝือกกระดาษ" สำหรับเด็ก เพื่อใช้ในชุมชนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ตลอดจนเป็นการลดความกลัวของเด็กเมื่อประสบอุบัติติเหตุอีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือเเพทย์ในอนาคตเนื่องจากเครื่องมือเเพทย์มีราคาเเพงเเละไม่เพียงพอ คุณสมบัติมีน้ำหนักเบา พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาม สีสันสวยงาม