หญ้าฮียุ้มลูกชิ้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ลูกชิ้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปน นำมาบด ผสมอย่างละเอียดจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วทำเป็นรูปร่างตามต้องการ ดังนี้นเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นหมูบดละเอียด คณะผุ้จัดทำจึงได้ ผสมด้วยหญ้าฮียุ้ม และดอกเฟื่องฟ้า ซึ่งมีสรรพคุณเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนและน้ำไขข้อในร่างกาย มีคุณสมบัติเด่นตรงช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งเต่งตึง ช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และจากการศึกษาความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 69 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีความแปลกใหม่ มีกลิ่น รสชาติ และสี ที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู ผสมด้วยหญ้าฮี้ยุ้มและ ดอกเฟื่องฟ้า ปรุงแต่งด้วย เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหาร นำมาบด ผสมอย่างละเอียดจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ลวกต้มสุก
หญ้าฮียุ้มลูกชิ่้นเฟื่องฟ้าเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากสรรพคุณของสมุนไพรทั้งสองชนิด ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งเต่งตึง ช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง น้ำค้าง แสงประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญญารัตน์ มิ่งอรุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รัชนก อุ่นจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นิตยา แม้นโชติเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว วาสนา พิมพาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาริษา นาเจริญปวช.
2นางสาว จอง อินแสงปวช.
3นางสาว อมรรัตน์ อ่อนแก้วปวช.
4นางสาว กันยา อุดมสกุลทิพย์ปวช.
5นางสาว ชนิตา บัวชมปวส.
6นางสาว สรชา อินขำปวส.
7นางสาว อรชร วงษ์ษาปวส.
8นางสาว ญาดา ล้วนสุคนธ์ปวส.
9นางสาว มูซี ไม่มีนามสกุลปวส.
10นางสาว ขวัญจิรา จันทร์เปรมปวส.