อุปกรณ์กล่องสำรองไฟอเนกประสงค์(Power Box Set)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุพงษ์ เทานางามอุตสาหกรรม
2นาย ชัยนาท วันโสอุตสาหกรรม
3นาย กฤษฎา พลบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย หัสกรรจ์อุตสาหกรรม
5นาย อุทัย เหล็กกล้าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ถาวรศักดิ์ บุญพาปวช.
2นาย ปิติภูมิ พรรณบุบผาปวช.
3นางสาว อรอุมา อ่อนละมูลปวช.
4นางสาว นันทิยา มุงบุญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และแหล่งพลังงานไฟฟ้าก็เป็นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้จัดทำได้คิดค้นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใช้ไฟฟ้าโดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเป็นการใช้พลังงานฟรี ผ่านอุปกรณ์กล่องสำรองไฟอเนกประสงค์ในและมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายง่ายต่อการใช้งาน จึงเป็นที่มาของ อุปกรณ์กล่องสำรองไฟอเนกประสงค์ (Power Box Set)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์กล่องสำรองไฟอเนกประสงค์ (Power Box Set) เป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการนำไฟฟ้าบริสุทธิ์มาใช้งาน เเละสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.สามารถสำรองพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้าได้
2.สามารถจ่ายพลังงานออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน