เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC (CSC Generator Machine)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC (CSC Generator Machine) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตไฟฟ้าจาก Centrifugal wheel Super Capacitor ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน ที่ 1 สร้างเครื่องผลิตไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ และขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้า CSC ผลการวิจัยพบว่า สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 20 V และจ่ายแรงดันชั่วขณะได้ที่ 12.40 V

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถนำมาจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80.00
2.สามารถนำไปใช้ในกรณีที่ ต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้านำไปใช้งานโดยไม่ต้องคำนึงถึงต้นกำลังการผลิตสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
1. ได้เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC สามารถใช้งานได้จริง
2. การศึกษาปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC
3. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้า CSC
4. นำไปเผยแพร่ให้กับสวนสาธารณะต่างๆเพื่อช่วยเป็นพลังงานทดแทนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันท์ ถุงน้ำคำอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิม พิเมยอุตสาหกรรม
3นาย สวัสดิ์ ปาปะเกอุตสาหกรรม
4นาย อดิศร แน่นอุดรอุตสาหกรรม
5นาย ศุภชัย คำสอนทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริญญา ลีพัฒนะปวช.
2นางสาว ณัฐกานต์ บำรุงใจปวช.
3นาย ภัทรนิษฐ์ วงศ์เสนาปวช.
4นาย ทักษ์ดนัย ชัยสุนทรปวช.
5นางสาว สุวภัทร หนันคำจรปวส.
6นาย ศุภากร จิตรสิริพจน์ปวส.